LOADING

Type to search

خانه فرهنگ

سکوت جهانیان در مقابل قتل کودکان

قربانیان حمله روز شنبه به یک مدرسه دخترانه در کابل پایتخت افغانستان اکنون به دست خاک سپرده شدند. بیشتر قربانیان دختران نوجوان بوده اند. روز یکشنبه فقط خانواده های عزادار سوگوارهرگز باز نگشتن فرزندان خود نبودند بلکه تمام کابل در این غم شرک بود.  

به دنبال حمله به مدرسه دخترانه در کابل ، غم و اندوه تمام افغانستان را فرا گرفته است. بیشتر قربانیان دختران  بوده اند. روز یکشنبه ، نه تنها قربانیان ، بلکه کل کابل به خاک سپرده شد.

۸  می ساعت ۲ بعدازظهر در دشت برچی در کابل سه بمب در بازه ی زمانی کوتاهی از یکدیگر منفجر و باعث کشتاری خونین شدند. این قتل عام علیه اقلیت مسلمان شیعه ی هزاره  در این منطقه بوده است. این اولین قتل عام  علیه قوم هزاره نیست و آخرین نیز نخواهد بود.

تقریباً همه قربانیان دختران جوان و بی گناه در یک مدرسه دخترانه بوده اند. سن اکثر آنها بین یازده تا پانزده سال بود. در مدرسه ، دختران و پسران هم به صورت شیفتی آموزش می بینند ، اما روز شنبه روز آموزش دختران بود.

حمله به کودکان و حق تحصیل آنها عملی بسیار نفرت انگیزو علیه حقوق بشریت است. حمله به کودکان افغانستان  یعنی حمله به آینده افغانستان.

خبر این کشتار خونین عنوان همه ی اخبارها در کشورهای مختلف و شبکه های اجتماعی بوده است. اما جز این عنوان ها هیچ اقدام دیگری انجام نشده است. دولت افغانستان معتقد است که حملات تروریستی درهر کشوری می‌تواند رخ دهد ، بنابراین مسئله ی عجیبی نیست که در افغانستان نیزاین  اتفاق می افتد. این تنها پاسخی است که دولت افغانستان برای غم و اندوه غیر قابل توصیف خانواده ها دارند. 

وقتی به اصطلاح  رئیس جمهور کشور،  ۴۰۰ زندانی طالب را که مجرمان اصلی و خطرناک برای جهان و به ویژه افغانستان هستند را آزاد میکند انتظار نتیجه ی بهتری نباید داشت.

در سایر نقاط جهان ، تقریباً اکثریت این حمله را فراموش کرده اند. تعجبی ندارد که این امر برای بقیه جهان عادی شده است وقتی زندگی بعضی از افراد در یک مکان خاص بی ارزش تر از زندگی دیگران است. این مسئله باعث شده  که  زندگی این افراد  برای جهانیان ارزش عزاداری  نداشته باشد. 

چگونه میشود به سایر جهان بگوییم که قتل عام این  دختران نوجوان  در مکانی اتفاق افتاده است که  فقط می خواستند رویاهای خود را تحقق بخشند و بهای آن را با جانشان پرداختند. 

دختران افغانستان همچنان شجاع تر از دیروز،  فردا  به مدرسه خواهند رفت. اما چند بار دیگر باید شاهد چنین حمله ها و قتل عام های خونین باشند! چقدر دیگر خانواده هایشان نگران به خانه برگشتشان فرزندان خود باشند! این نسل کشی هزارگان تا کی ادامه خواهد داشت! 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *